MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ
MADDE 1. SATICI

Ünvanı          : BAHADIR USLU SABUN BAKIM ÜRÜNLERİ KİŞİSEL TEMİZLİK ÜRÜN TİCARETİ

Adresi          : Mercan Mahallesi İsmetiye Caddesi No 19 Fatih İstanbul

Vergi Dairesi ve Numarası : Hocapaşa Vergi Dairesi 8940278713

E-mail          : info@troygift.com

Tel. No.        : 0546 932 58 40
Web adresi    : www.troygift.com
E-mail          : info@troygift.com
MADDE 1.2 – ALICI
Müşteri olarak www.troygift.com alışveriş sitesine üye olan kişi. Üye olurken kullanılan adres ve
iletişim bilgileri esas alınır.

MADDE 2.SÖZLEŞME’NİN KONUSU VE KAPSAMI
MADDE 2.1 İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi (“Sözleşme”) 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında
Kanun (“Kanun”) ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’ne uygun olarak düzenlenmiştir. İşbu
Sözleşme’nin tarafları işbu Sözleşme tahtında Kanun’dan ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nden
kaynaklanan yükümlülük ve sorumluluklarını bildiklerini ve anladıklarını kabul ve beyan ederler.
İşbu Sözleşme’nin konusunu; Alıcı’nın, BAHADIR USLU SABUN BAKIM ÜRÜNLERİ KİŞİSEL TEMİZLİK ÜRÜN TİCARETİ’ne ait www.troygift.com alan adlı web sitesinden (“Websitesi”), Satıcı’ya ait mal
veya hizmetin satın alınmasına yönelik elektronik olarak sipariş verdiği, Sözleşme’de belirtilen
niteliklere sahip mal veya hizmetin satışı ve teslimi ile ilgili olarak Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler
Yönetmeliği hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesi oluşturur.
2.2 Alıcı, Satıcının isim, ünvan, açık adresi, telefon ve diğer erişim bilgileri, satışa konu malın temel
nitelikleri, vergiler dahil olmak üzere satış fiyatı, ödeme şekli, teslimat koşulları ve masrafları vs. satışa
konu mal ile ilgili tüm ön bilgiler ve “cayma” hakkının kullanılması ve bu hakkın nasıl kullanılacağı
şikayet ve itirazlarını iletebilecekleri resmi makamlar vs. konusunda açık, anlaşılır ve internet
ortamına uygun şekilde satıcı tarafından bilgilendirildiğini, bu ön bilgileri elektronik ortamda teyit
ettiğini ve sonrasında mal sipariş verdiğini işbu sözleşme hükümlerince kabul ve beyan eder.
2.3 İnternet Sitesi’nde yer alan Ön Bilgilendirme ve Alıcı tarafından verilen sipariş üzerine düzenlenen
fatura işbu sözleşmenin ayrılmaz parçalarıdır.
MADDE 3. SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN(LER), TESLİM, ÖDEME BİLGİLERİ
Alıcı, elektronik ortamda alınan Ürün(ler)in cinsi ve türü, kodu, miktarı, marka/modeli, satış bedeli,
ödeme şekli, teslim alacak kişi, teslimat adresi, fatura bilgileri, kargo ücreti hakkında ödemenin
yapılmasından önce bilgilendirildiğini ve bu bilgileri onayladığını kabul ve beyan eder.
MADDE 4. ALICI’YA ÖN BİLGİLENDİRME YAPILAN HUSUSLAR
Alıcı, aşağıdaki hususlarda, bu Sözleşme’nin Alıcı tarafından İnternet Sitesi’nde kabulü ile
kurulmasından ve gerek siparişi, gerek ödeme yükümlülüğü altına girmesinden önce bilgilendirildiğini
ve İnternet Sitesi’ndeki “Sipariş ve Sözleşme Ön Bilgilendirme Metni”ni okuyarak bilgilendiğini kabul,
beyan ve taahhüt eder.

 Satıcı’nın ünvanı ve iletişim bilgileri, meslek odasına ilişkin bilgiler ile güncel tanıtıcı bilgileri,
 Ürün(ler)’in temel nitelikleri, vergiler dahil toplam fiyatı, kargo masrafları hakkında bilgiler,
 Ürün(ler)in teslimat, fatura ve ödeme bilgileri, 
 Ürünler için Satıcı tarafından öngörülen gönderim kısıtlamaları,
 Alıcı’nın cayma hakkının olduğu durumlarda bu hakkını kullanma şartları, süresi ve usulü ile
hakkın süresinde kullanılmaması durumunda Alıcı’nın cayma hakkını kaybedeceği,
 Alıcı’nın cayma hakkına sahip olmadığı Ürünler, 
 Cayma hakkının bulunduğu durumlarda Ürünleri Satıcı’ya ne şekilde iade edebileceği ve ilgili
tüm mali hususlar (iade yöntemleri, masrafı ve Ürün bedelinin iadesi ve iade sırasında Alıcı
tarafından kazanılmış/kullanılmış ödül puanları için yapılabilecek indirim ve mahsuplar dahil),
 İnternet Sitesi’nden alınması sırasındaki satış işlemi aşamaları ile yanlış girilen bilgilerin
düzeltilmesine ilişkin amaca uygun araçlar-yöntemler,
 Uyuşmazlık hallerinde Alıcı’nın Satıcı’ya şikayetlerini iletebileceği iletişim bilgileri ile yasal
başvurularını 6502 Sayılı Kanun’un ilgili hükümlerine uygun olarak İlçe/İl Hakem Heyetlerine
ve Tüketici Mahkemeleri’ne yapabileceği.
MADDE 5. SİPARİŞ & ÖDEME KOŞULLARI
Mal/hizmetin cinsi ve türü, miktarı, marka/modeli, rengi ve tüm vergiler dâhil satış bedeli satıcı’nın
www.mcbgift.com adlı web sitesindeki mal/hizmet tanıtım sayfasında yer alan bilgilerde ve iş bu
sözleşmenin ayrılmaz parçası sayılan faturada belirtildiği gibidir.
Alıcı tarafından seçilen ürünlerin KDV dahil TL tutarı (Taksitli işlemlerde toplam taksit tutarları) ve
varsa kargo ücreti dahil tüm masrafları, Alıcı tarafından onaylandıktan sonra, Müşteri’nin seçtiği
ödeme yöntemi üzerinden işleme alınır ve ödemeyi takiben Ürünler’in sevkinden önce Alıcı’ya sipariş
e-postası gönderilir.
MADDE 6. SEVKİYAT VE TESLİM KOŞULLARI
6.1 Satıcı Ürünler’i, anlaşmalı olduğu kargo firması aracılığı ile azami 30 gün içerisinde gönderecektir.
Bu kargo firmasının Alıcı’nın bulunduğu yerde şubesi olmaması halinde, Alıcı’nın Ürünü, kargo
firmasının, kendisine en yakın şubesinden en geç 3 gün içerisinde teslim alması gerekmektedir; aksi
halde doğacak tüm zarar ve giderlerden Alıcı sorumludur.
6.2 Ürünlerin teslimatı anında Alıcı’nın adresinde kendisinin şahsen bulunmaması ve adresteki
kişilerin teslimatı kabul etmemesi durumunda Satıcı, bu husustaki edimini yerine getirmiş kabul
edilecektir. Adreste teslim alacak bir kimsenin olmaması durumunda kargo firması ile temas kurarak
ürünlerin sevkiyatını takip etmek Alıcı’nın sorumluluğundadır. Ürün, Alıcı’dan başka bir kişi/kuruluşa
teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun adresinde bulunmaması veya teslimatı kabul
etmemesinden Satıcı sorumlu tutulamaz. Bu hallerde Alıcı’nın Ürün’ü geç teslim almasından
kaynaklanan her türlü zarar ile Ürün’ün kargo şirketinde beklemiş olması ve/veya kargonun Satıcı’ya
iade edilmesinden dolayı oluşan giderler de Alıcı’ya aittir.
6.3 Alıcı, Ürün’ü teslim aldığı anda kontrol etmekle ve Ürün’de kargodan kaynaklanan bir sorun
gördüğünde, Ürün’ü kabul etmemek ve Kargo firması yetkilisine tutanak tutturmakla sorumludur.
Aksi halde Satıcı sorumluluk kabul etmeyecektir.

6.4 Ürün’ün mücbir sebepler nedeniyle yasal süre içerisinde teslim edilememesi halinde, Satıcı bu
durumu derhal Alıcı’ya bildirecektir. Bu durumda Alıcı siparişi iptal edebilir veya mücbir sebep hali
sona erinceye kadar bekleyebilir. Satıcı tarafından Ürün’ün tedarik edilemeyecek olması halinde,
Satıcı bu durumun öğrenilmesinden itibaren en geç 3 gün içerisinde Alıcı’yı açık bir şekilde
bilgilendirecektir ve Alıcı siparişi iptal edecektir. Alıcı tarafından siparişin iptal edilmesi ile birlikte,
Satıcı Alıcı’nın ödemiş olduğu toplam bedel ve varsa onu borç altına sokan her türlü belgeyi en geç 14
gün içinde Alıcı’ya iade etmekle yükümlüdür. Böyle bir durumda Alıcı’nın Satıcı’dan ilave herhangi bir
maddi ve manevi zarar talebi olmayacaktır.
6.5 Ürün teslimatı sonrasında herhangi bir sebepten dolayı, işlem yapılan kredi kartının ait olduğu
Banka/finansman kurumunun Ürün bedelini Satıcı’ya ödememesi ya da ödediği bedeli geri talep
etmesi halinde, Ürün en geç 3 gün içinde Alıcı tarafından Satıcı’ya iade edilir. Ürün bedelinin
ödenmemesi Alıcı’nın bir kusurundan veya ihmalinden kaynaklanıyor ise kargo masrafları Alıcı
tarafından karşılanacaktır. Satıcı’nın iadeyi kabul etmeksizin Ürün bedeli alacağını takip dahil diğer
tüm akdi-kanuni hakları ayrıca ve her halükarda saklıdır.
MADDE 7. ALICI’NIN CAYMA HAKKI VE KULLANIM KOŞULLARI
7.1 Alıcı, Ürün’ü teslim aldığı tarihten itibaren ondört (14) gün içinde herhangi bir gerekçe
göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin siparişten-Sözleşme’den cayma hakkını haizdir. Ancak Alıcı,
Sözleşmenin kurulmasından Ürün’ün teslimine kadar olan süre içinde de cayma hakkını kullanabilir.
7.2 Taraflarca aksi yazılı olarak kararlaştırılmadıkça, Alıcı aşağıdaki Ürün/hizmet(ler)e ilişkin olarak,
kullanılmamış olsa dahi, kanunen cayma hakkını kullanamaz: 
a) Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve Satıcının kontrolünde olmayan
Ürün veya hizmetler,
b) Alıcı’nın istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan ürünler (üzerinde
değişiklik/ilaveler yapılarak kişiye/kişisel ihtiyaçlara özel hale getirilenler), 
d) Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış ve iadesi sağlık-
hijyen açısından uygun olmayan ürünler,
e) Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan
ürünler,
f) Cayma hakkı süresi sona ermeden önce Alıcı’nın onayı ile ifasına başlanan hizmetler.
7.3 Alıcı’nın, cayma hakkını kullandığına dair bildirimini, yukarıda belirtilen süre içerisinde yazılı olarak
veya kalıcı veri saklayıcısı ile Satıcı’ya aşağıdaki şekilde yönlendirmesi gereklidir.
7.3.1. Cayma hakkının ürünlerin Alıcı’ya ulaştırılmak üzere kargo şirketine tesliminden önce
kullanılması halinde, Alıcı gerekli bildirimi Satıcı’nın mcb@mcbgift.com e-mail adresi aracılığıyla
yapabilir.
7.3.2. Cayma hakkının ürünlerin Alıcı’ya ulaştırılmak üzere kargo şirketine teslimini takiben
kullanılması halinde, Alıcı, ürün ile birlikte teslim edilen fatura ile birlikte ürünleri kutusu, ambalajı,
varsa standart aksesuarları ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak Satıcı’nın bildirmiş olduğu kargo
firmasına iletecektir. Faturası kurumlar adına düzenlenen Ürün iadelerinde ise iade faturası kesilmesi
gerekmektedir. Ürün SATICI’ya iade edilirken, ürünün teslimi sırasında ALICI’ya ibraz edilmiş olan
orijinal faturanın da (muhasebe kayıtlarımızda tutarlılığı sağlamak amacıyla) iade edilmesi
gerekmekte olup faturanın ürünle birlikte ya da en geç ürünün gönderilmesinden itibaren 5 gün

içerisinde SATICI’ya gönderilmemesi durumunda iade işlemi gerçekleştirilmeyecek, ürün aynı şekilde
karşı ödemeli olarak ALICI’ya geri gönderilecektir.
7.4 Cayma hakkının kullanılması halinde, Alıcı Ürün(ler)i cayma bildirimini Satıcı’ya yönelttiği tarihten
itibaren en geç on (10) gün içerisinde Satıcı’ya iade etmekle yükümlüdür. İade edilen Ürünün kargo
bedeli, alıcı tarafından karşılanacaktır.
7.5 Satıcı, Alıcı tarafından cayma hakkının süresinde ve usulünce yerine getirilmesi kaydı ile, cayma
bildiriminin kendisine ulaştığı tarihten itibaren 14 gün içinde, Ürün bedelini tahsil edilen ödemeleri
Alıcı’nın Ürün’ü satın alırken kullandığı ödeme aracına uygun bir şekilde Alıcı’ya iade edecektir..
7.6 Satıcı’nın, kanuna uygun cayma halleri ve diğer sipariş-Sözleşme iptallerinde Alıcı’dan, eğer varsa
Ürün bedelinde indirim ve/veya her türlü ödül puanı vb. parasal değerleri tahsil ve mahsup hakları
saklıdır.
7.7 Kanunen cayma hakkı öngörülmemiş hallerde cayma hakkından faydalanılamayacağı gibi bu
hakkın usulüne uygun veya zamanında kullanılmadığı durumlarda Alıcı cayma hakkını kaybeder.
7.8. Alıcı tarafından verilen siparişte birden fazla ürünün bulunması ve Alıcı’nın bu ürünlerden bir
kısmını iade etmek istemesi halinde Alıcı, bu ürünlere ilişkin cayma hakkını ancak ürünün kendisine
teslimini takiben kullanabilir.
MADDE 8. GİZLİLİK, BİLGİ GÜVENLİĞİ, KİŞİSEL VERİLER VE FİKRİ HAKLARA İLİŞKİN HUSUSLAR
8.1 Alıcı tarafından İnternet Sitesi’nde girilen bilgilerin ve işlemlerin güvenliği için gerekli önlemler,
Satıcı tarafındaki sistem altyapısında, bilgi ve işlemin mahiyetine göre teknik imkanları ölçüsünde
alınmıştır. Ancak, söz konusu bilgiler Alıcı cihazından girildiğinden Alıcı tarafında korunmaları ve ilgisiz
kişilerce erişilememesi için, virüs ve benzeri zararlı uygulamalara ilişkin olanlar dahil, gerekli
tedbirlerin alınması sorumluluğu Alıcı’ya aittir.
8.2 Alıcı Satıcı’ya belirtilen iletişim kanallarından ulaşarak veri kullanımı-işlenmelerini ve/veya
iletişimleri her zaman için durdurabilir. Alıcı’nın bu husustaki açık bildirimine göre, kişisel veri
işlemleri ve/veya tarafına iletişimler yasal azami süre içinde durdurulur; ayrıca dilerse, hukuken
muhafazası gerekenler ve/veya mümkün olanlar haricindeki bilgileri, veri kayıt sisteminden silinir ya
da kimliği belli olmayacak biçimde anonim hale getirilir. Alıcı isterse kişisel verilerinin işlenmesi ile
ilgili işlemler, aktarıldığı kişiler, eksik veya yanlış olması halinde düzeltilmesi, düzeltilen bilgilerin ilgili
üçüncü kişilere bildirilmesi, verilerin silinmesi veya yok edilmesi, otomatik sistemler ile analiz edilmesi
sureti ile kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz, verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi
sebebi ile zarara uğrama halinde giderilmesi gibi konularda Satıcı’ya her zaman yukarıdaki iletişim
kanallarından başvurabilir ve bilgi alabilir. Bu hususlardaki başvuru ve talepleri yasal azami süreler
içinde yerine getirilecek yahut hukuki gerekçesi tarafına açıklanarak kabul edilmeyebilecektir.
8.3 Internet Sitesi’ne ait her türlü bilgi ve içerik ile bunların düzenlenmesi, değiştirilmesi ve
kısmen/tamamen kullanımı konusunda; Satıcı’nın anlaşmasına göre diğer üçüncü sahıslara ait olanlar
hariç; tüm fikri-sınai haklar ve mülkiyet hakları Satıcı’ya aittir. Alıcı, Satıcı hizmetlerini, Satıcı bilgilerini
ve Satıcı’nın telif haklarına tâbi çalışmalarını yeniden satmak, işlemek, paylaşmak, dağıtmak,
sergilemek veya başkasının ŞİRKET’in hizmetlerine erişmesi veya kullanmasına izin vermek hakkına
sahip değildir. Bu sayfadaki bilgilerin kısmen kopyalanması, basılması, işlenmesi, dağıtılması,
çoğaltılması, sergilenmesi ancak ticari olmayan kişisel ihtiyaçlar için ve ŞİRKET’in yazılı izni ile
mümkündür.

Satıcı, işbu www.troygift.com uzantısında mevcut her tür hizmet, ürün, kampanya, vs. bilgiler ve
www.troygift.com’u kullanma koşulları ile belirtilen web sitesinde sunulan bilgileri önceden bir ihtara
gerek olmaksızın değiştirme ve içeriğini yeniden düzenleme, yayını durdurma ve/veya duraklatma
hakkını saklı tutar
8.4 Alıcı, işbu başvuru formunda verdiği kişisel bilgilerin doğru olduğunu, bu bilgiler ile birlikte siparişi
kapsamında her ne surette olursa olsun vereceği alışveriş ve kişisel bilgiler gibi tüm verilerin, Alıcı’nın
üyeliği her ne sebeple olursa olsun sona erse dahi, Satıcı ile burada belirtilenlerle sınırlı olmamak
üzere, bunun iştirakleri, bağlı ortakları, Program kapsamında birlikte çalıştığı her türlü hizmet sağlayıcı
firmaları ve bunların hissedarları ve çalışanları (“Program İşbirlikçileri”) tarafından toplanmasına, bu
verilerin Program İşbirlikçileri tarafından işlenmesine ve başvuru formundaki bilgilerin
güncellenmemesi ya da yanlış bilgi verilmesi sonucu doğabilecek zararlardan Satıcı’nın ve/veya
Program İşbirlikçilerinin sorumlu olmadığını, kabul ve beyan eder.
8.5 Alıcı’ya kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi
talep etme, kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını
öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerin
eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, kanunda öngörülen şartlar
çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme hususlarına dair kişisel verilerin
aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler
vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme
ve kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın
giderilmesini talep etme hakları olduğu bildirilmiştir.
MADDE 9. MÜCBİR SEBEPLER
9.1 Sözleşmenin imzalandığı tarihte mevcut olmayan veya öngörülmeyen, tarafların kontrolleri
dışında gelişen, ortaya çıkmasıyla taraflardan birinin ya da her ikisinin de sözleşme ile yüklendikleri
borç ve sorumluluklarını kısmen ya da tamamen yerine getirmelerini ya da bunları zamanında yerine
getirmelerini olanaksızlaştıran durumlar, mücbir sebep (Doğal afet, savaş, terör, ayaklanma, değişen
mevzuat hükümleri, el koyma veya grev, lokavt, üretim ve iletişim tesislerinde önemli ölçüde arıza
vb.) olarak kabul edilecektir. Mücbir sebep şahsında gerçekleşen taraf, diğer tarafa durumu derhal ve
yazılı olarak bildirecektir.
9.2 Mücbir sebebin devamı esnasında tarafların edimlerini yerine getirememelerinden dolayı
herhangi bir sorumlulukları doğmayacaktır. İşbu mücbir sebep durumu 30 (otuz ) gün süreyle devam
ederse, taraflardan her birinin, tek taraflı olarak fesih hakkı doğmuş olacaktır.
MADDE 10. TEMERRÜD HALİ
ALICI’nın temerrüde düşmesi halinde, ALICI, borcun gecikmeli ifasından dolayı SATICI’nın oluşan zarar
ve ziyanını ödemeyi kabul eder. ALICI’nın temerrüdünün SATICI’nın kusurundan kaynaklandığı
hallerde ALICI herhangi bir zarar ve ziyan talebini karşılamak mecburiyetinde olmayacaktır.
MADDE 11. UYUŞMAZLIK DURUMUNDA YETKİLİ MAHKEME VE İCRA DAİRELERİ
Bu Sözleşme’den doğabilecek uyuşmazlıklarda, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nca yasa gereği her yıl
belirlenen-ilan edilen parasal sınırlar dâhilinde İl ve İlçe Tüketici Hakem Heyetleri, bu sınırları aşan
durumlarda Tüketici Mahkemeleri görevli-yetkilidir. ALICI, bu çerçevede, kendisinin veya dilerse
Satıcı’nın yerleşim yerindeki (ikametgahındaki) Hakem Heyetleri ve Tüketici Mahkemeleri’ne
başvurabilir.

MADDE 12. KABUL VE ONAY BEYANI
Alıcı, İnternet Sitesi’nde yer alan ve işbu Sözleşme’de ve ayrılmaz parçasını oluşturan Sipariş-Sözleşme
Ön Bilgilendirmesi’nde yazılı tüm koşulları ve açıklamaları okuduğunu, satışa konu Ürün(ler)’in temel
özellik-nitelikleri, satış fiyatı, ödeme şekli, teslimat koşulları, Satıcı ve satışa konu Ürün ile ilgili diğer
tüm ön bilgiler-bilgilendirmeler ve cayma hakkı ile kişisel bilgiler dahil bütün hususlarda önceden bilgi
sahibi olduğunu, tamamını İnternet Sitesi’nde elektronik ortamda gördüğünü, okuduğunu, içeriğini
kabul ettiğini ve yine tüm bunlara elektronik ortamda teyit-onay-kabul-iznini vererek Ürün’ü sipariş
ile işbu Sözleşme hükümlerini kabul ettiğini kabul ve beyan eder.
Mesafeli Satış Sözleşmesi’ni okudum, içeriğini kabul ediyor ve onaylıyorum.